Γράφουμε

Τα Σολωμάκια κομιΞάρουν

Απ’ τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης.